#

ANUNŢ ORGANIZARE  PROBĂ DE EXAMINARE: POST ECONOMIST

Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SRL organizează probă de examinare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată unui post de economist în cadrul Serviciului Financiar contabilitate, responsabil cu activitatea de control financiar preventiv propriu.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţiile generale :

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Condiţiile specifice:

 1. studii superioare de lungă durată economice, absolvite cu diplomă de licență sau master, după caz;
 2. minimum 3 ani vechime în specialitatea  studiilor,
 3. activitatea în cadrul unei companii naţionale sau societăţi cu capital integral/majoritar al statului sau al unei unităţi administrativ teritoriale constituie avantaj;
 4. experiența în activitatea de control financiar preventiv propriu constituie un avantaj;
 5. abilități de comunicare;
 6. cunoștințe operare cu softuri specializate de contabilitate;
 7. cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel).

Proba de examinare va consta în:

-proba scrisă

-interviu.

Data limită până la care candidaţii vor depune CV-ul pentru analiză este: 10.12.2020.  CV-ul se va transmite prin e-mail, la adresa cariere@cmipb.ro .

Vor fi contactați numai candidații selectați în urma analizătii CV-urilor.

 

Subiectele pentru proba scrisă vor fi alcătuite având la bază următoarea bibliografie :

  1. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
  2. Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
  4. Legea nr. 2/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 - art. 47,
  5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
  6. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
  7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
  8. Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV)
  9. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
  10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
  11. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
  12. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;
  13. Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante;
  14. Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar;
  15. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile  de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea  sistemelor  moderne  de plată,
  16. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori  economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,
  17. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare,
  18. Ordinul MFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,
  19. Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările  ulterioare,
  20. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Stiri recente

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#