#

ANUNȚ ANGAJARE: electrician

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează electricieni

Cerințe:

 • Cunoștințe de fizică – electricitate
 • Cunoştinţe de mecanică specifice activitătii
 • Cunoştinţe de tehnologie a realizării instalațiilor electrice
 • Cunoaşterea echipamentelor şi a aparatelor utilizate în procesul muncii
 • Cunoaşterea modului de utilizare a acestora
 • Minimum un an experiență în activitatea de electrician
 • Responsabilitate, corectitudine, conștiinciozitate, confidențialitate
 • Răbdare, calm, meticulozitate
 • Capacitate de a lucra cu oamenii
 • Rezistență la stres
 • Spirit de inițiativă
 • Echilibru emoțional

Obiective:

 • Instalarea, întreținerea, testarea și repararea sistemelor electrice
 • Cunoașterea, respectarea şi aplicarea legislaţiei naţionale, a normele şi normativelor specifice activităţii de securitate a muncii
 • Obligaţia de a-și desfăşura activitatea fără a expune la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă

 

 • Preocuparea permanentă pentru menținerea în stare de funcționare a sculelor, uneltelor, aparatelor de măsura și control, a autovehiculelor puse la dispoziție pentru deplasarea la punctele de lucru, precum și a echipamentului de lucru și a celui individual de protecția muncii
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale

. Responsabilitatile ocupantului postului:

 1. În raport cu alte persoane:
 • Respectarea nivelului de competenţe în rezolvarea sarcinilor
 • Cooperarea cu ceilalţi colegi din compartiment şi firmă
 • Onestitate şi confidenţialitate faţă de toate persoanele cu care intră în contact în interes de serviciu
 1. În raport cu echipamente şi aparatura pe care o utilizează:
 • Însuşirea modului de utilizare corectă şi eficientă a echipamentelor utilizate în procesul muncii: instalaţii, sisteme electrice, componente electrice
 • Utilizarea corectă şi cu responsabilitate a aparaturii şi echipamentelor din dotare inclusiv a mijloacelor auto.
 • Sesizarea imediată a şefului ierarhic superior în momentul în care constata dificultăţi sau defecţiuni în utilizarea echipamentelor şi a aparaturii
 1. În raport cu produsele muncii, reprezentate prin documentele elaborate:
 • Respectarea tuturor normelor de elaborare pentru fiecare lucrare în parte
 • Respectarea procedurilor de lucru şi a ierarhiei de rezolvare a sarcinilor
 1. În raport cu securitatea muncii
 • Însuşirea prevederilor din instrumentele specifice locului de muncă şi din instrucţiunile generale ale locului de muncă
 • Participarea periodică la şedinţele de instruire în domeniul ssm organizate în firmă
 • Respectarea normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă
 • Sesizarea sefului ierarhic cu privire la încălcarea normelor de ssm
 • Sesizarea inginerului responsabil de lucrare sau a directorului diviziei executie lucrari cu privire la aspecte ce pot fi îmbunătăţite
 1. Privind precizia şi punctualitatea
 • Va respecta programul şi orarul de activitate al firmei
 • Va respecta programul şi termenele limită stabilite pentru finalizarea tuturor lucrărilor de lucru atribuite
 • Va sesiza acele circumstanţe ce ar putea crea probleme în finalizarea în timp util a lucrărilor şi le va aduce la cunoştinţa persoanelor direct implicate
 1. În raport cu metodele şi programele de lucru
 • Va respecta ierarhia activităţilor din programul zilnic de muncă
 • Va respecta procedurile interne de lucru
 • Va fi preocupat permanent pentru autoperfecţionarea prin studiu individual şi participare la cursuri

 

3. Sarcini şi activităţi specifice locului de muncă:

 1. Desfașoară activități productive, conform compețentelor profesionale, pentru realizarea in conformitate cu proiectul tehnic sau cu indicatiile sefului de echipa sau ale inginerului responsabil de lucrare, a obiectivelor specificate in fisa de lucru zilnica. Evaluează în mod real necesarul de materiale raportate la lucrare şi le pregăteşte pentru deplasarea în teren.
 2. Execută în instalaţii electrice lucrări de mentenanţă, reparaţii, modernizare, extindere, dispuse de şefii ierarhici.
 3. Ansamblează, instalează şi testează sistemul, echipamentul, aplicaţiile şi aparatura electrică şi electronică utilizând o gamă variată de instrumente specifice
 4. Identifică defecţiunile sistemelor, aparatelor şi ale componentelor pentru a localiza şi reabilita defectele sistemelor electrice
 5. Verifică compatibilitatea şi securitatea sistemului electric cu ajutorul aparatelor de masura detinute
 6. Realizează împământări şi conectează cabluri electrice la diferite echipamente şi montează panouri electrice
 7. Prestează activităţi fizice solicitante precum plasarea instalaţiei şi transportarea obiectelor grele
 8. Verifică echipamentele, sistemele şi componentele electrice în scopul identificării posibilelor defecţiuni , accidente
 9. Verifică necesitatea unor reparaţii şi se asigură de adecvarea sistemelor electrice la necesitatile impuse, comunica permanent cu personalul responsabil de lucrare
 10. Completeaza activitatile desfasurate in fisa zilnica de executie
 11. În caz de avarii în instalaţii, participă la executarea remedierii urmărilor avariilor şi incidentelor.
 12. Răspunde de calitatea operaţiilor executate de el însuşi, cât şi solidar cu echipa pentru lucrările complexe.
 13. La lucrările de revizie tehnică execută toate operaţiile prevăzute în documentaţiile tehnice şi proceduri operaţionale.
 14. La lucrările de reparaţii, execută operaţiile prevăzute în documentaţiile tehnice aferente lucrării, conform dispoziţiilor primite de la şeful de formaţie sau şeful de lucrare,.
 15. Când îndeplineşte funcţia de şef de lucrare are următoarele atribuţii:
 • asigură conducerea efectivă a lucrărilor încredinţate;
 • este unicul responsabil de asigurare a măsurilor tehnice şi de securitate a muncii, privind delimitarea materială a zonei de lucru, răspunzând de respectarea prevederilor din autorizaţia de lucru, luarea măsurilor tehnice de securitate privind mărimea zonei de lucru, componenţa, instructajul şi controlul sau supravegherea echipei;
 • verifică suficienţa măsurilor de securitatea muncii la lucrarea ce o execută, dispunând măsuri suplimentare, astfel ca lucrarea să se desfăşoare fară pericol de accidentare;
 • întocmeşte formele de recepţie a lucrărilor, în conformitate cu documentele prevăzute în planurile calităţii;
 • nu execută şi nu permite membrilor echipei executarea altor lucrări decât cele prevăzute în autorizaţia de lucru, în instrucţiunile tehnice interne, în atribuţiile de serviciu sau în baza unei dispoziţii verbale date de şeful de formaţie, şeful de centru (adjunctul acestuia);
 • răspunde de imprimarea şi păstrarea unei discipline corespunzătoare în cadrul echipei pe care o coordonează urmărind respectarea normelor si normativelor in vigoare de către toţi membrii echipei. Ia măsuri operative de scoatere din echipă a muncitorilor care comit acte de indisciplină sau nu respectă normele în vigoare la lucrarea respectivă;
 • la începerea lucrării sau cu ocazia începerii unor lucrări noi, este obligat să efectueze instructajul la locul de muncă privind lucrarea respectivă;
 • este obligat să nu permită începerea lucrărilor cu întreruperea tensiunii în instalaţiile electrice decât după ce s-au efectuat următoarele operatii:
 • s-a identificat corect instalaţia la care se lucrează;
  • s-a verificat lipsa de tensiune;
  • s-au montat scurtcircuitoarele;
  • s-a atins direct cu mâna, de către admitent şi în prezenţa şefului de lucrare, instalaţia la care urmează să se lucreze;
 • nu permite începerea lucrului dacă nu s-au asigurat toate măsurile de securitatea muncii necesare;
 • ia măsuri pentru organizarea corespunzătoare a locului de muncă (îngrădiri, curăţenie, căi de acces, iluminat, dispozitive de avertizare etc.);
 • este răspunzător de accidentele de natură electrică, mecanică sau termică ce au loc în zona de lucru, datorită neluării măsurilor prezente în normă;
 • este obligat să oprească lucrul şi să îndepărteze echipa din zona de lucru, în cazul constatării unor pericole iminente de producere a accidentelor;
 • sesizează seful ierarhic asupra abaterilor pe care le constată pe linie de securitatea muncii la membrii echipei şi propune sancţiuni pentru cei vinovaţi;
 • nu permite executarea de către persoanele din echipă a unor lucrări pentru care nu sunt calificaţi sau nu intră în atribuţiile lor;
 • nu permite prezenţa în zona de lucru a persoanelor care nu fac parte din efectivul echipei;
 • întocmeşte la timp toate evidenţele referitoare la lucrările executate conform planurilor calităţii şi comenzilor interne;
 • ţine evidenţa împreună cu şeful formaţiei de lucru a orelor suplimentare efectuate de membrii formaţiei şi a recuperărilor acordate;
 • răspunde de toate materialele şi piesele de schimb scoase de la magazie care se utilizează la lucrări, materialele şi piesele de schimb rămase neconsumate şi a celor recuperate, înglobarea acestora în lucrări conform procedurilor prevăzute de normativele în vigoare.
 1. Are obligaţia să cunoască, să respecte şi să aplice legislaţia naţională, normele şi normativele în vigoare.
 2. Are obligaţia să-şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă.
 3. Se preocupa permanent de mentinerea in stare curata si  de functionare sculelor, uneltelor, aparatelor de masura si control, a autevehiculelor puse la dispozitie pentru deplasarea la punctele de lucru, precum si a echipamentului de lucru si a celui individual de protectia muncii.

 

Atribuţii în domeniul securităţii şi sanatăţii în muncă

 • Să cunoască, să respecte  şi să aplice legislaţia naţională, normele şi normativele specifice activităţii de  securitate a muncii: Legea securităţii muncii nr. 319/2006 şi normele metodologice de aplicare a acesteia, în vigoare; Instrucţiunile proprii de securitate a muncii şi alte acte normative în vigoare specifice de securitate a muncii pentru domeniul de activitate;

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Deținerea unui permis de conducere categoria B constituie un avantaj.


Dacă sunteți interesat de posturile vacante de electricieni, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa: cariere@cmipb.ro.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

Stiri recente

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#