#

ANUNŢ RECRUTARE – POST ECONOMIST

Compania Municipală Iluminat Public București recrutează economist, cu contract pe perioadă determinată.

 

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

Condiţiile generale :

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Condiţiile specifice:

 1. studii superioare de lungă durată economice, absolvite cu diplomă de licență sau master, după caz;
 2. minimum 3 ani vechime în specialitatea  studiilor,
 3. activitatea în cadrul unei companii naţionale sau societăţi cu capital integral/majoritar al statului sau al unei unităţi administrativ teritoriale constituie avantaj;
 4. abilități de comunicare;
 5. cunoștințe operare cu softuri specializate de contabilitate;
 6. cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel).

 

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
 6. curriculum vitae, model European.

 

Data limită până la care candidaţii vor depune CV-ul pentru analiză este: 02.06.2021 la punctul de lucru al societăţii din Bucureşti, Sos. Odăii, nr. 253-259 sector 1 sau prin e-mail, la adresa cariere@cmipb.ro .

 

 

Stiri recente

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#