#

ANUNŢ ORGANIZARE  PROBĂ DE EXAMINARE – POST ECONOMIST

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţiile generale :

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Condiţiile specifice:

 1. studii superioare de lungă durată economice, absolvite cu diplomă de licență sau master, după caz;
 2. minimum 3 ani vechime în specialitatea  studiilor,
 3. activitatea în cadrul unei companii naţionale sau societăţi cu capital integral/majoritar al statului sau al unei unităţi administrativ teritoriale constituie avantaj;
 4. abilități de comunicare;
 5. cunoștințe operare cu softuri specializate de contabilitate;
 6. cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel).

 

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
 6. curriculum vitae, model European.

 

 

Proba de examinare va consta în:

-proba scrisă

-interviu.

 

Candidaţii care au obţinut la proba scrisă 70 de puncte vor fi contactați pentru susținerea interviului.

 

 

Data limită până la care candidaţii vor depune CV-ul pentru analiză este: 20.08.2020. Data limită până la care candidații selectați ca urmare a analizării CV-urilor vor depune documentele pentru dosarul de concurs este data de 31.08.2020 la punctul de lucru al societăţii din Bucureşti, Sos. Odăii, nr. 253-259 sector 1 sau prin e-mail, la adresa karla.sirbu@cmipb.ro .

Proba scrisă se va desfăşura în data de 07.09.2020 ora 09,00.

Subiectele pentru proba scrisă vor fi alcătuite având la bază următoarea bibliografie :

  1. Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
  3. Legea nr. 2/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 - art. 47,
  4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
  5. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile  de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea  sistemelor  moderne  de plată,
  6. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori  economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,
  7. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare,
  8. Ordinul MFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,
  9. Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările  ulterioare,
  10. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Stiri recente

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#