#

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Specialist Resurse Umane

Cerinte profesionale:

 • Studii superioare finalizate
 • Cunostinte de legislatia muncii
 • Atestat inspector resurse umane
 • Experienta in administrarea personalului de minimum 3 ani
 • Cunostinte operare PC: MS Office (Excel, Word, PowerPoint) – nivel mediu
 • Abilitati de organizare si planificare / prioritizare
 • Abilitati excelente de comunicare (scris, verbal), empatie, proactivitate, spirit de echipa
 • Manifesta discretie in privinta datelor si informatiilor pe care le detine si prelucreaza

Responsabilitati:

 • Elaborarea și, respectiv, reactualizarea procedurilor și instrucțiunilor cu caracter metodologic în domeniul resurselor umane;
 • Organizarea, coordonarea și controlul activităților necesare aplicării politicii de resurse umane a societății;
 • Asigură existenţa fişelor de post pentru tot personalul societăţii;
 • Analizează proiectul fişelor de post în ceea ce priveşte structura, forma şi conţinutul acestora.
 • Urmăreşte încadrarea numărului şi structurii personalului în elementele planificare (organigramă şi stat de funcţii și personal);
 • ·Asigură recrutarea şi selectarea resurselor umane, în care sens are următoarele atribuţii:
 • Organizează şi coordonează probele de examinare organizare pentru ocuparea posturilor vacante sau pentru promovare;
 • Asigură secretariatul comisiilor constituite la nivelul societății pentru concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante, conform procedurii interne;
 • Publică/afişează anunţurile pentru ocuparea posturilor vacante sau pentru promovare;
 • Redactează raportul de evaluare şi anunţă candidaţii admişi la concurs.
 • Stabileşte elementele necesare în vederea întocmirii contractului individual de muncă al persoanei nou angajate;
 • Constituie dosarul individual, întocmeşte contractul individual de muncă;
 • Monitorizează şi ţine evidenţa  personalului pe parcursul desfăşurării activităţii în cadrul societăţii, în caresens are următoarele atribuţii:
 • întocmeşte actele adiţionale la contractul individual de muncă şi, după caz, deciziile interne pentru toate modificările ce intervin în executarea acestuia;
 • înregistrează în programul informatic de evidenţă a personalului toate modificările care intervin în statutul personal şi în activitatea profesională a salariaţilor;
 • eliberează, retrage, vizează sau casează, după caz, legitimaţiile de serviciu ale salariaţilor; ţine evidenţa acestor documente;
 • stabileşte drepturile de concediu de odihnă, prelucrează cererile de concediu (de odihnă, medicale, fără plată etc.) şi ţine evidenţa efectuării acestuia;
 • ţine evidenţa mobilităţii personalului (intrări/ieşiri pe cauze);
 • întocmirea dosarelor de pensionare și urmărirea emiterii deciziilor de pensionare de către instituțiile abilitate, pentru personalul societății;
 • analiza, soluționarea și întocmirea răspunsurilor la adrese, reclamații și sesizări în domeniul resurselor umane;
 • avizarea propunerilor de sancțiuni disciplinare și elaborarea deciziilor de sancționare, precum şi a deciziilor de constatare a radierii acestora, cu respectarea prevederilor legale şi a regulilor interne;
 • țIne evidenţa deciziilor de sancţionare pentru fiecare salariat.
 • Eliberează adeverinţe, la cererea salariaţilor sau a foştilor salariaţi, cu privire la statutul de salariat al societăţii;
 • ·Întocmeşte raportări statistice cu privire la resursele umane şi asigură transmiterea acestora către Direcţia de Statistică;
 • .Monitorizează prezenţa la serviciu a salariaţilor şi verifică documentele de prezenţă;
  • ·Întocmeşte deciziile de încetare a activităţii salariaţilor, din diverse cauze.;
 • Întocmeşte documentele necesare pentru cazurile de pensionare/şomaj/suspendare contract individual de muncă;
 • Introduce şi actualizează datele privind statutul de salariat în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor(Revisal); răspunde pentru exactitatea şi realitatea datelor înregistrate;
 • Organizează pregătirea profesională a salariaţilor în care sens are următoarele atribuţii :
 • centralizează şi analizează propunerile de instruire şi formare profesională identificate de către şefii entităților organizatorice;
 • întocmeşte anual Programul de instruire profesională, pe baza propunerilor primite de la entitățile organizatorice, şi îl transmite pentru aprobare directorului general al societăţii ;
 • urmăreşte realizarea instruirilor planificate şi raportează stadiul acestora;
 • elaborează şi actualizează lista personalului autorizat la nivelul societăţii;-
 • întocmeşte contractele necesare pregătirii profesionale a personalului (unde este cazul).
 • Elaborarea propunerilor pentru actualizarea organigramelor aprobate;
 • Elaborarea și actualizarea statului de funcții și de meserii;
 • Analizează și avizează referatele pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare;

Stiri recente

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#